ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προκειμένου μία επιχείρηση να είναι πραγματικά αποτελεσματική και αποδοτική, θα πρέπει να διαχειρίζεται «τον τρόπο με τον οποίο κάνει τη δουλειά της» μέσω ενός Συστήματος. Αυτό διασφαλίζει ότι τίποτε σημαντικό δεν παραλείπεται και ότι είναι ξεκάθαρο τι κάνει ο καθένας, πότε, πώς, γιατί και πού.

Πιστοποιήσεις

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) ασχολούνται με τη «Διαχείριση της Ποιότητας», και έχουν ως στόχο:

 • Την Αύξηση της Ικανοποίησης του Πελάτη.
 • Τη Συνεχή Βελτίωση της Απόδοσης των Διεργασιών μέσω Μετρήσιμων Στόχων.

Tο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 μπορεί να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και των ειδών (παραγωγής προϊόντων, παροχής υπηρεσιών, δημόσιες υπηρεσίες). Βάσει Διεθνών Ερευνών από την υιοθέτηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) προκύπτουν τα παρακάτω οφέλη για τις επιχειρήσεις:

 • Μεγαλύτερη Ικανοποίηση Πελάτη
 • Αύξηση Παραγωγικότητας
 • Αυξημένη Ικανοποίηση Εργαζομένων
 • Μειωμένη Επεξεργασία
 • Βελτίωση Πληροφόρησης Management
 • Μείωση Αχρήστων
 • Αύξηση Παραγωγής

Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) έχουν ως στόχο:

 • Τη Συμμόρφωση της Επιχείρησης με την Ισχύουσα για αυτή Νομοθεσία
 • Την Ελαχιστοποίηση των Αρνητικών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, από τη Λειτουργία των Επιχειρήσεων
 • Τη Διαρκή Βελτίωση των Τεχνικών που χρησιμοποιούνται
 • Τη Μείωση της Κατανάλωσης Ενέργειας
 • Τη Μείωση της Κατανάλωσης Φυσικών Πόρων

Τα οφέλη, που προκύπτουν από την υιοθέτηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Στα οφέλη που απολαμβάνει η ίδια η επιχείρηση:

 • Μείωση Κόστους
 • Αύξηση Πωλήσεων - Απόκτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος
 • Αναβάθμιση - Κινητοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Βελτίωση Οργάνωσης και Λειτουργίας της Επιχείρησης
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Εξοικονόμηση Φυσικών Πόρων

Στα οφέλη, που απολαμβάνει η κοινωνία και το περιβάλλον.

Το ISO 22000 είναι ένα Διεθνές Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που έχει αντικαταστήσει το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1416. Στόχος είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, δηλαδή η επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή. Το Σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και των ειδών διατροφής.

Βάσει του ισχύοντος, πλέον, Κανονισμού 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, που αντικαθιστά την Οδηγία 93/43/ΕΟΚ απαιτείται η εφαρμογή, η διατήρηση και η αναθεώρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, στο οποίο περιλαμβάνεται η Ανάλυση Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) για τις επιχειρήσεις που:

 • Παρασκευάζουν
 • Μεταποιούν
 • Παράγουν
 • Συσκευάζουν
 • Αποθηκεύουν
 • Μεταφέρουν
 • Διανέμουν
 • Διακινούν
 • Προσφέρουν προς πώληση τρόφιμα

Περιλαμβάνονται δηλαδή συσκευαστήρια, βιομηχανίες τροφίμων, εστιατόρια, υπεραγορές catering, ξενοδοχεία που διαθέτουν χώρους μαζικής εστίασης κ.λ.π.

Τα οφέλη από την εγκατάσταση και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • H φήμη της εταιρείας ως προς τη δυνατότητα της να προστατεύσει την υγεία του καταναλωτή
 • Με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων, μειώνεται το κόστος παραγωγής λόγω της μείωσης απορρίψεων παρτίδων προϊόντων
 • Αποκτά η επιχείρηση σοβαρό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών στις εξαγωγικές δραστηριότητες καθώς ανοίγονται ευκαιρίες για διείσδυση σε διεθνείς αγορές.
 • Παρέχονται αποδείξεις στις αρμόδιες αρχές συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.
 • Αποδεικνύεται η ευαισθησία της επιχείρησης για την προστασία της δημόσιας υγείας και η ικανότητα της να παράγει ασφαλή τρόφιμα.

Αποτελεί απαίτηση των πελατών ως εγγύηση ασφαλείας των προϊόντων, καθώς πρόκειται για ένα έγκυρο σύστημα που διαχειρίζεται την ασφάλεια των τροφίμων (όλο και περισσότερες επιχειρήσεις απαιτούν από τους προμηθευτές τους να διαθέτουν πιστοποιημένο σύστημα HACCP).

Τα βήματα που ακολουθούνται για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων είναι τα προτεινόμενα από την επιτροπή Codex Alimentarius και παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί. Οι 7 αρχές συνιστούν απαραίτητα δομικά στοιχεία του Συστήματος.

haccp diag


Το ISO 22000 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων. Όταν στο εφαρμοζόμενο σύστημα συμπεριληφθούν και οι κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) και Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (GHP) η επιχείρηση διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων.

Ειδικά, για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οποιουδήποτε μεγέθους εφαρμόζονται τα Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) AGRO 2-1 και 2-2. Στόχος είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων με σεβασμό στο περιβάλλον, χρησιμοποιώντας κατάλληλα διαμορφωμένη παραγωγική διαδικασία.

Ο ανταγωνισμός, οι απαιτήσεις των πελατών και η ανάγκη των λιανέμπορων να έχουν ένα σύστημα που να πιστοποιεί την ασφάλεια των τροφίμων μέσα από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο οδήγησε στο GFSI (Global Food Safety Initiative). Τρία πρότυπα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του GFSI. Το BRC, το IFS και το HACCP.

Για τις εταιρίες που διαθέτουν επώνυμα είδη στο λιανεμπόριο και επιθυμούν να πιστοποιήσουν το σύστημα διαχείρισης της ποιότητάς τους υπάρχει το σύστημα από το BRC (British Retail Consortium). Το πρότυπο αποτελεί συνδυασμό του ISO 9001:2000 και του HACCP με ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των φυσικών κινδύνων που απορρέουν κυρίως από τα υλικά συσκευασίας και τη διαχείριση των τροφίμων. Το πρότυπο χωρίζεται σε έξι κεφάλαια: Σύστημα HACCP, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Κτιριακές Εγκαταστάσεις, Έλεγχος Προϊόντος, Έλεγχος Διεργασιών, Προσωπικό. Η πιστοποίηση εξασφαλίζει τις εταιρίες ως προς την επιλογή των προμηθευτών και την ικανοποίηση του πελάτη.

Το IFS (International Food Standard) αναπτύχθηκε από Γερμανούς και Γάλλους λιανέμπορους. Το πρότυπο αποτελεί συνδυασμό του ISO 9001:2000 και του HACCP με ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των φυσικών κινδύνων, που απορρέουν κυρίως από τα υλικά συσκευασίας και τη διαχείριση των τροφίμων. Υπάρχουν πέντε βασικά κεφάλαια: η Διαχείριση του Συστήματος Ποιότητας, η Ευθύνη της Διοίκησης, η Διαχείριση των Πόρων, η Υλοποίηση του Προϊόντος, και η Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση. Το πρότυπο αφορά, κυρίως, τους προμηθευτές τροφίμων, που είναι μέλη του Γαλλικού και του Γερμανικού συνδέσμου λιανέμπορων και επιχειρήσεις που τυποποιούν ή συσκευάζουν τρόφιμα για μεγάλες αλυσίδες πώλησης τροφίμων. Τα οφέλη που μπορεί να έχει μία επιχείρηση από το IFS είναι: η Μείωση του Κόστους, η Ανταγωνιστικότητα, το Marketing, η Ικανοποίηση του Πελάτη.

Το πρότυπο EUREPGAP είναι συμπληρωματικό και αφορά στη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων γεωργικής παραγωγής χρησιμοποιώντας ορθές γεωργικές πρακτικές (Good Agricultural Practices). Καλύπτει τη διαδρομή του τροφίμου από την παραγωγή του στον αγρό μέχρι το συσκευαστήριο, όπου το διαδέχεται το BRC, το IFS ή το HACCP, πλέον ISO 22000.

Για την επιχείρηση, που το προσωπικό της μετακινείται συχνά ή οι δραστηριότητές της περιέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας του προσωπικού και/ή των πελατών της κατά τις μετακινήσεις τους αποτελεί καθήκον και υποχρέωση που πρέπει να διαχειριστεί.

Το Πρότυπο ISO 39001 βοηθά τους Οργανισμούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα να μειώσουν κατά πολύ τους κινδύνους για θανατηφόρα και σοβαρά δυστυχήματα μέσω:

 • Καθιέρωσης Πολιτικής Οδικής Ασφάλειας.
 • Δομημένης αξιολόγησης – ανάλυσης των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν την Οδική Ασφάλεια.
 • Εφαρμογής στην πράξη Πολιτικών – Διαδικασιών για την αύξηση της ασφάλειας των μετακινούμενων στο δρόμο.
 • Συστηματικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των ενεργειών αυτών και της υλοποίησης δράσεων βελτίωσης.

Το ISO 27001:2013 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο το οποίο προσδιορίζει τις προδιαγραφές για την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εταιρίες, που επιθυμούν να εγκαταστήσουν και να βελτιώσουν την ασφαλή διαχείριση των δεδομένων τους και των πελατών τους.

Τα πλεονεκτήματα της πιστοποίησης

 • Με την προστασία των πληροφοριών από μια ευρεία σειρά των απειλών εξασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια και ελαχιστοποιούνται οι επιχειρησιακές απώλειες.
 • Προστατεύονται τα αρχεία και τα δεδομένα της επιχείρησης, οι προσωπικές πληροφορίες του προσωπικού και των πελατών, τα πνευματικά δικαιώματα.
 • Ορίζονται αρμοδιότητες και υπευθυνότητες για την ασφάλεια των δεδομένων, γίνεται ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκόμενων σε ζητήματα ασφάλειας δεδομένων.
 • Εκτός από την προστασία των ζωτικής σημασίας πληροφοριών των επιχειρήσεων
 • Ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη των επιχειρησιακών συνεργατών που εμπιστεύονται πληροφορίες τους στην επιτήρηση των πιστοποιημένων επιχειρήσεων, καθώς οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μόνο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
 • Ενισχύει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης με τη δημιουργία εμπιστοσύνης, τόσο εξωτερικά (αγορά) όσο και εσωτερικά (προσωπικό), με την εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας.

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Common Assessment Framework) είναι ένα μοντέλο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (βασισμένο στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ποιότητας, EFQM), αποτέλεσμα της συνεργασίας των υπουργών Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Κ.Π.Α. έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε όλα τα τμήματα του δημοσίου τομέα και να εφαρμόζεται στις δημόσιες οργανώσεις σε εθνικό/ομοσπονδιακό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η δομή του ΚΠΑ παρουσιάζεται στο Σχήμα που ακολουθεί: 

CAF
Η αυτο-αξιολόγηση βάσει του Κ.Π.Α. παρέχει τη δυνατότητα στην οργάνωση να μάθει περισσότερα για τον εαυτό της. Τα στελέχη μας μπορούν να συμβουλέψουν την επιχείρησή σας, για την εφαρμογή του ΚΠΑ 2006.

Το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM είναι ένα μη κανονιστικό πλαίσιο βασισμένο σε εννέα κριτήρια :

 1. Ηγεσία
 2. Πολιτική και Στρατηγική
 3. Ανθρώπινο Δυναμικό
 4. Συνεργασίες και Πηγές
 5. Διεργασίες
 6. Αποτελέσματα Πελατών
 7. Αποτελέσματα Ανθρώπινου Δυναμικού
 8. Κοινωνικά Αποτελέσματα
 9. Κύρια Αποτελέσματα Απόδοσης

Αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως:

 • Εργαλείο για αυτό-αξιολόγηση
 • Μέθοδος για Συγκριτική Αξιολόγηση με άλλους οργανισμούς
 • δηγός για εντοπισμό περιοχών Βελτίωσης
 • Βάση για κοινό λεξιλόγιο και τρόπο σκέψης
 • Δομή για το Σύστημα Διοίκησης ενός οργανισμού

Το Πρότυπο ISO 20121 έχει εκπονηθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, ώστε να διασφαλίσει ότι οι εκδηλώσεις διαφορετικών μεγεθών, από μικρές τοπικές εκδηλώσεις μέχρι και μεγάλα γεγονότα όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αφήνουν θετική κληρονομιά και αντίκτυπο σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο, εκεί όπου γίνονται, περιορίζοντας τα απορρίμματα, την κατανάλωση ενέργειας αλλά και τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η διεξαγωγή τους σε τοπικό ή ευρύτερο επίπεδο.

Το διεθνές Πρότυπο ISO 20121 είναι εφαρμόσιμο από όλους τους τύπους και τα μεγέθη οργανισμών και επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον σχεδιασμό, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και γεγονότων.

Το Πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για τη βιώσιμη διαχείριση εκδηλώσεων / γεγονότων (events) και παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και της οργάνωσης μιας εκδήλωσης ή ενός γεγονότος.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Η ομάδα των στελεχών - συμβούλων μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με τα πρότυπα, τις οδηγίες και τα μέσα που αφορούν στη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησής σας και του επιπέδου των παραγόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών σας